Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền các ngày lễ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Là “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định …

Read More »