Giới thiệu

Giới thiệu ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tên gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Bài phát biểu của ông Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Trù bị Đại hội hợp nhất 3 tổ chức Mặt trận –  Đại hội 1  (tháng 2 năm 1977) Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại …

Read More »