Kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Phần I.
CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Luật Thanh tra năm 2010;
3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;
4. Luật Đầu tư công năm 2019;
5. Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

6. Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;
7. Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt  ộng của Ban Thanh tra nhân dân;
8. Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
9. Thông tư số 22/2015/TT-BKĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;
10. Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Chính phủ quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
11. Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
Phần II.
BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM:
1. Khái niệm Thanh tra nhân dân: là hình thức giám sát của Nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND) đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước.
2. Ban TTND xã, phường, thị trấn là tổ chức tự quản của Nhân dân do Hội nghị nhân dân (hoặc Hội nghị đại diện nhân dân tại thôn, tổ dân phố) trực tiếp bầu ra từ địa bàn khu dân cư để giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với mọi tổ chức, cá nhân tại địa phương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động.

TẢI TẠI ĐÂY

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Rất cần giám sát

Cẩn thận không bao giờ thừa. Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *