Tam Đại tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 18/11/2020, tại Hội trường UBND xã Tam Đại, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và sơ kết 05 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”.

Dự buổi sinh hoạt có ông Thái Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Quốc Phượng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Trương Văn Tiên – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; ông Phan Văn Tiên – Phó chủ tịch HĐND xã; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam, đại diện các ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cùng tham dự có các đại biểu Nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nguyên Trưởng ban công tác Mặt trận qua các thời kỳ; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại nêu rõ: Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, MTTQ Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hoá và con người Việt Nam. MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi sinh hoạt kỷ niệm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại lồng ghép đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị”. Năm năm qua, Mặt trận từ xã đến khu dân cư đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên với tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát, cụ thể và thường xuyên theo dõi, đôn đốc thúc đẩy cuộc vận động; tạo điều kiện cho Mặt trận thưc hiện tốt chức năng là người chủ trì, hướng dẫn, lồng ghép, phối hợp có hiệu quả 5 nội dung thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư gắn với cuộc sống thiết thực của từng hộ gia đình, từng tổ đoàn kết, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở từng khu dân cư. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được ổn đinh, hộ khá giàu được tăng lên hằng năm, hộ nghèo giảm đáng kể, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đạt kết quả tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú. Vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét.

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” trong thời gian đến, Mặt trận cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, sát với thực tế. Ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Mặt trận cấp trên, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng biểu trưng hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 80.000.000 đồng; trao phương tiện sinh kế cho 01 hộ nghèo với số tiền 2.000.000 đồng; hỗ trợ học tập cho 02 học sinh với số tiền 2.000.000 đồng. Uỷ ban MTTQ xã Tam Đại đã khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Cộng tác viên: Trương Tiên

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Tam Đại: lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 14/4/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tiến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *