Xây dựng Đảng Chính quyền

Tổng hợp các bài viết về xây dựng Đảng và Chính quyền

Ý Đảng hợp lòng dân

Sau khi bài viết “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được phát toàn văn trên các phương tiện truyền thông lớn của đất nước, nhiều …

Read More »

Rất cần giám sát

Cẩn thận không bao giờ thừa. Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước cần phải được thực hiện một cách chu toàn nhất. Vì thế rất cần phải được giám sát cẩn trọng trên tinh thần khách quan, vô tư, công bằng nhất để sự hỗ trợ …

Read More »

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2020): ĐẢNG VỚI MẶT TRẬN NHƯ ‘HÌNH VỚI BÓNG’

Trong suốt 90 năm qua, Đảng luôn thể hiện vai trò của mình trong lãnh đạo đất nước, các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là …

Read More »

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

(TG)- Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ …

Read More »