Hồ Chí Minh

Tập hợp các văn bản, bài viết liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác để tự soi, tự sửa mình

Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) tại các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã …

Read More »