Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Là “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài” (Điều 9, Hiến pháp năm 2013), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phối hợp triển khai chuẩn bị, tổ chức tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng vào đầu năm 2021.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (Khóa IX)) _Nguồn: TTXVN

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nêu rõ: “…đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước… là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng… Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội XII của Đảng”.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) có vai trò vô cùng quan trọng trong phối hợp triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Với vị trí, vai trò là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, MTTQVN có nhiệm vụ tập hợp, vận động, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện phản biện xã hội đối với các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đó; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 2-3-2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Thường trực) đã ban hành Hướng dẫn số 19/HD-MTTW-BTT, “Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, với năm nội dung cụ thể: 1- Tổ chức tuyên truyền về Đảng; 2- Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận các dự thảo văn kiện của đại hội; 3- Tham gia công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; 4- Đẩy mạnh triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 5- Tổ chức các hoạt động sau đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ; giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…, chính là góp phần thiết thực trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian tới, MTTQVN các cấp tiếp tục tích cực thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được quán triệt, xác định nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị; Kết luận số 60-KL/TW, ngày 8-10-2019, của Bộ Chính trị, “Về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; và đặc biệt là bám sát các nội dung chỉ đạo trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, ủy ban MTTQVN các cấp đổi mới việc vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng lựa chọn những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng để giới thiệu và tuyên truyền với các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống MTTQVN tổ chức góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; góp ý các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, MTTQVN và hệ thống chính trị; chủ động đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở địa phương có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đời sống của nhân dân; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực vào mục tiêu phát triển đất nước. Thời gian qua, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQVN đã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XII; công tác của MTTQVN phục vụ đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Một nội dung nữa cần chú ý là chú trọng phối hợp với hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và các tổ chức thành viên của MTTQVN để phân công tuyên truyền đến các giới, từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở. Ban Thường trực ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với ngành tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bảo đảm kinh phí hoạt động; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng. Những nhiệm vụ nói trên có vai trò vô cùng quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, nhất là trong thời điểm hiện tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự. Báo chí và các cơ quan chức năng phải huy động được lực lượng rộng rãi đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, in-tơ-nét, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của đại hội”(1).

Những công việc nói trên của MTTQVN đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”(2). Những nhiệm vụ đó không thể được thực hiện có hiệu quả, nếu thiếu sự giám sát của MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân.

Ủy ban MTTQVN các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Việc giám sát và phản biện xã hội được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15-6-2017, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT, ngày 21-7-2017, của Ban Thường trực, “Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Ban Thường trực ban hành hướng dẫn MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát đối với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được nêu cụ thể trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lãng phí;… Công tác giám sát đã đạt được những kết quả bước đầu: Thu hút sự quan tâm của người dân trong theo dõi, nhận xét, phản ánh những biểu hiện không lành mạnh trong đạo đức, lối sống, việc thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước…, liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân là cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bằng nhiều hình thức, MTTQVN đã phản ánh trực tiếp với người đứng đầu, hoặc thông qua các cuộc họp, hội nghị mà một số vụ, việc đã được phản ánh hoặc đề nghị bằng văn bản, có tác dụng tốt cho việc phòng ngừa các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Việc giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc và những nội dung kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện, tiếp thu, phản hồi, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; bảo vệ lợi ích của Nhà nước; ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ở Trung ương, hoạt động phản biện xã hội do Ban Thường trực chủ trì với sự tham gia của các tổ chức thành viên của MTTQVN, các hội đồng tư vấn, các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan được tiến hành kịp thời, bảo đảm tính xây dựng, khách quan, khoa học, phù hợp với các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức các hoạt động phản biện xã hội có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và các cơ quan có liên quan. Ủy ban MTTQVN các cấp thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo các đề án, dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt là các đề án, dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch được đông đảo nhân dân quan tâm. Một trong những trọng tâm hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQVN là góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hiện nay, ủy ban MTTQVN các cấp, các đoàn thể chính trị – xã hội đang tiếp tục đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Điều này đòi hỏi phải có quy định phù hợp. Đến nay đã có 53/63 tỉnh, thành phố ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; 52/63 tỉnh, thành phố đã ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu, giải quyết kiến nghị, góp ý của MTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Thứ ba, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (QCDCCS); phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và tiếp công dân, tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Thường trực tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS tại các địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống MTTQVN việc thực hiện QCDCCS ở xã, phường, thị trấn (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”); tổ chức tập huấn cho cán bộ MTTQVN ở cơ sở về các nội dung có liên quan; xây dựng, ban hành và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDCCS. Ở địa phương, ban thường trực ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố tham gia ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS cấp tỉnh, thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện QCDCCS; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS ở địa phương; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận ở địa phương; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 6 tháng đầu năm và cuối năm xây dựng báo cáo Ban Thường trực về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng kèm theo các số liệu cụ thể có liên quan.

Ban Thường trực thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo của ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố về kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh chủ động phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân cùng cấp hướng dẫn ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trước và sau kỳ họp; tiếp tục phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay tại cuộc tiếp xúc.

Ủy ban MTTQVN các cấp thực hiện tốt việc tiếp công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là việc tiếp công dân của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại các văn bản của Đảng và Luật Tiếp công dân; tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp số 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS, ngày 11-10-2018, giữa Ban Thường trực, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, “Về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở”. Để nâng cao hiệu quả hơn nữa, Ban Thường trực đã ban hành Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT, ngày 6-5-2019, “Quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”. Lựa chọn một số vụ, việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở những địa phương xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đề xuất các biện pháp ổn định, đoàn kết nhân dân. Kiến nghị tổ chức công khai việc giải quyết và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư của người khiếu nại, tố cáo; vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một nhiệm vụ quan trọng của MTTQVN. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các giai tầng xã hội, các vị nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy và văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện bằng những ý kiến xác đáng, có trách nhiệm.

Về vấn đề này, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị đã nêu rõ; đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu: “Coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức. Phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, nhưng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, không mơ hồ, dao động, luôn tỉnh táo, cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá”(3).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động nắm tình hình nhân dân, tạo sự thống nhất cao giữa ý Đảng với lòng dân, từ đó đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tiếp tục góp phần cụ thể hóa, thể chế hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đóng vai trò quan trọng trong phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, MTTQVN tuyên truyền để nhân dân hiểu và nhận thức rõ: Xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là công việc, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; cần tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; qua đó, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đề xuất biện pháp giám sát cán bộ, đảng viên theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19/Ctr-MTTW, ngày 19-1-2017, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thứ năm, triển khai “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020”.

Ban Thường trực tiếp tục chỉ đạo triển khai và tổng kết “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020” gắn với triển khai Kế hoạch số 37/KH-MTTW-BTT, ngày 14-11-2019, của Ban Thường trực, về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”; xây dựng đề án phát động cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ban Thường trực phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, thu hút được đông đảo đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Ủy ban MTTQVN các cấp sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; xử lý kịp thời các đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, các ý kiến phản ánh gửi đến MTTQVN. Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin nói trên, MTTQVN kịp thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để nhân dân biết.

Trong những năm qua, MTTQVN đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thực hiện pháp luật của Nhà nước; không ngừng phát huy vị trí, vai trò, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình. Việc tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQVN từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, để thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, MTTQVN các cấp sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng./.

TS. TRẦN THANH MẪN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

———————————

(1), (2) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, Tạp chí Cộng sản điện tử

(https://www.tapchicongsan.org.vn), ngày 6-6-2019

(3) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấpTlđd

Nguồn tin: tapchicongsan.vn

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức khi nào

Câu 1.      Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đối với người ứng cử đại …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *