Văn bản mới

Giới thiệu các văn bản, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và mặt trận

Công văn 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1779 /UBND-KGVX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: – Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; – Chủ tịch Ủy ban …

Read More »